Ngành đào tạo

851

Thông tin ngành Giáo dục Chính trị

1. Ngành đào tạo: GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ
- Mã ngành: 7140205
- Trình độ đào tạo: Đại học
- Loại hình đào tạo: Chính quy
2. Tên văn bằng: Cử nhân Giáo dục Chính trị
3. Cơ sở cấp bằng: Trường Đại học Đồng Tháp
4. Cơ sở tổ chức giảng dạy: Khoa Sư phạm Khoa học xã hội
1.  Kiến thức
1.1. Có kiến thức về rèn luyện sức khoẻ, giáo dục quốc phòng, an ninh đáp ứng yêu cầu rèn luyện bản thân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
1.2. Có kiến thức đại cương về ngành học, tâm lý học sư phạm, khoa học giáo dục, khoa học xã hội và nhân văn, tin học, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp.
1.3. Có kiến thức cơ bản, hiện đại về pháp luật, chủ nghĩa Mác – Lênin; đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh, hiểu biết về văn hoá, lịch sử địa phương
1.4. Có kiến thức chuyên sâu về những vấn đề quan trọng của Pháp luật Việt Nam, về kinh tế, văn hoá, chính trị, xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá , hiện đại hoá, hội nhập quốc tế.
1.5. Có kiến thức cơ bản, cập nhật và chuyên sâu về nghiệp vụ sư phạm, nội dung, phương pháp tổ chức hoạt động dạy – học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học.

2. Kỹ năng
2.1. Kỹ năng nghề nghiệp
2.1.1. Có kỹ năng phát hiện và giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn hoạt động nghề nghiệp.
2.1.2. Có kỹ năng vận dụng các phương pháp thu thập và xử lý thông tin thường xuyên về nhu cầu và đặc điểm của người học, môi trường giáo dục.
2.1.3.  Có kỹ năng xây dựng kế hoạch dạy học, vận dụng các phương pháp, phương tiện, thiết bị dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học.
2.1.4. Có kỹ năng phân tích, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện đạo đức của người học;tư vấn và hỗ trợ người học.
2.1.5. Có khả năng tự học, tự nghiên cứu và bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ.
2.2.  Kỹ năng mềm
2.2.1. Vận dụng thành thạo các kỹ năng cần thiết trong quá trình học tập và làm việc theo vị trí việc làm.
2.2.2. Có kỹ năng sử dụng được ngôn ngữ trong giao tiếp và trong hoạt động nghề nghiệp.
2.2.3. Có kỹ năng tạo dựng môi trường học tập: dân chủ, an toàn, thân thiện, hợp tác.
2.2.4. Có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong công việc và cuộc sống.
2.2.5. Có kỹ năng làm việc độc lập và hợp tác làm việc nhóm.

3. Phẩm chất đạo đức
3.1. Yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghĩa vụ công dân.Tham gia các hoạt động chính trị, xã hội trong và ngoài nhà trường nhằm phát triển nhà trường và cộng đồng, xây dựng xã hội học tập.
3.2. Yêu nghề, gắn bó với nghề; chấp hành điều lệ, quy chế, quy định của ngành; có ý thức tổ chức kỉ luật và tinh thần trách nhiệm; giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; sống trung thực, lành mạnh, là tấm gương tốt cho người học.
3.3. Thương yêu, tôn trọng, đối xử công bằng với người học, giúp đỡ người học khắc phục khó khăn để học tập và rèn luyện tốt.
3.4. Có ý thức xây dựng tập thể, đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ đồng nghiệp.
3.5. Có lối sống lành mạnh, văn minh, phù hợp với bản sắc dân tộc và môi trường nghề nghiệp; có tác phong mẫu mực, làm việc khoa học.

4. Mức tự chủ và trách nhiệm
4.1. Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đổi với nhóm.
4.2. Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định.
4.3. Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân.
4.4. Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động.

5.  Các vị trí công tác có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp
5.1. Giáo viên Giáo dục công dân trường trung học.
5.2. Giảng viên Lý luận chính trị tại các trường trung cấp chuyên nghiệp; trung tâm bồi dưỡng chính trị; trường chính trị; trường cao đẳng, đại học, viện và học viện.
5.3. Chuyên viên, viên chức phòng, ban, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội.
5.4. Nghiên cứu viên tại các trung tâm, viện nghiên cứu chính trị, xã hội, giáo dục.


XEM THÊM

Dự tuyển vào DThU?

Tham gia