Giới thiệu về DThU

25/08/2011 45900

Giới thiệu về Trường Đại học Đồng Tháp

Trường Đại học Đồng Tháp là trường đại học công lập, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, được thành lập ngày 10/01/2003 theo Quyết định số 08/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5830/VPCP-KGVX ngày 04/9/2008 về việc đổi tên Trường ĐHSP Đồng Tháp thành Trường Đại học Đồng Tháp.

Nhiệm vụ và Quyền hạn

- Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển cơ sở giáo dục đại học.

- Triển khai hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng giáo dục đại học.

- Phát triển các chương trình đào tạo theo mục tiêu xác định; bảo đảm sự liên thông giữa các chương trình và trình độ đào tạo.

- Tổ chức bộ máy; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, nhân viên; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, viên chức và nhân viên. Quản lý người học; thực hiện đầy đủ quyền lợi và các chế độ chính sách dành cho người học, quan tâm thực hiện chính sách xã hội đối với người học được hưởng chính sách xã hội, đối tượng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; bảo đảm môi trường sư phạm cho hoạt động giáo dục.

- Tự đánh giá chất lượng đào tạo và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục.

- Được Nhà nước giao hoặc cho thuê đất, cơ sở vật chất; được miễn, giảm thuế theo quy định của pháp luật.

- Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực; xây dựng và tăng cường cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị.

- Hợp tác với các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hóa, thể dục, thể thao, y tế, nghiên cứu khoa học trong nước và nước ngoài.

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và chịu sự kiểm tra, thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi Trường đặt trụ sở hoặc có tổ chức hoạt động đào tạo theo quy định.

- Thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình.

- Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Tổ chức bộ máy 

Hiện tại, Nhà trường có 25 đơn vị, bao gồm 06 đơn vị đào tạo, 12 phòng chức năng, 05 trung tâm, 01 trường thực hành sư phạm mầm non và 01 trường thực hành sư phạm phổ thông.

Đội ngũ

Tính đến tháng 01/2024, Trường có 541 viên chức và nhân viên. Trình độ đội ngũ viên chức giảng dạy: 13 phó giáo sư, 98 tiến sĩ, 265 thạc sĩ và 16 cử nhân đại học (04 giảng viên trợ giảng và 12 giáo viên trường thực hành sư phạm mầm non).
44 nghiên cứu sinh trong và ngoài nước.

Đào tạo và bồi dưỡng

1 chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ: Quản lý giáo dục. 
14 chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ: Quản lý giáo dục, Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán, Giáo dục học (Giáo dục Tiểu học), Ngôn ngữ Việt Nam, Hóa lý thuyết và Hóa Lý, Lịch sử Việt Nam, Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh, Khoa học Môi trường, Quản lý kinh tế, Vật lý lý thuyết và Vật lý Toán, Khoa học máy tính, Lý luận và phương pháp dạy học, Quản trị kinh doanh, Sinh học.
40 ngành đào tạo trình độ đại học, 1 ngành đào tạo trình độ cao đẳng.
11 ngành đào tạo với hình thức đào tạo từ xa.
Các chương trình bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng chuyên môn - nghiệp vụ, ngoại ngữ và tin học, tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (VSTEP). 

Quy mô học viên và sinh viên
Tính đến tháng 01/2024, Trường đang đào tạo 36 nghiên cứu sinh, 1.053 học viên cao học; 9.720 sinh viên chính quy; 7.900 sinh viên hệ liên thông, vừa làm vừa học và học viên tham gia các chương trình bồi dưỡng tại 50 cơ sở liên kết đào tạo thuộc các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Nam Trung Bộ và Bắc Bộ. 

Thành tích đã đạt được
Huân chương

- Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2009
- Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2003
- Huân chương Lao động hạng Nhì năm 1997
- Huân chương Lao động hạng Ba năm 1985.
Cờ thi đua, bằng khen
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2008.
- Cờ thi đua của Chính phủ: năm 2018, 2022.
- Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2017.
- Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp: năm 2007, 2009, 2015, 2022.
- Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo: năm 2009, 2010, 2011, 2015, 2016, 2019,  2021.
- Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp: năm 2010, 2011, 2012, 2013, 2016, 2019, 2021.

Dự tuyển vào DThU?

Tham gia