Sứ mệnh, Tầm nhìn và Triết lý giáo dục

27/12/2013 15985

Sứ mạng, tầm nhìn, triết lý giáo dục và hệ giá trị cốt lõi.

Sứ mạng

Đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, đa lĩnh vực, trong đó khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên là nòng cốt; nghiên cứu khoa học và cung cấp các dịch vụ cộng đồng; góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Tầm nhìn

Trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học có chất lượng cao của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á
Triết lý giáo dục
Kiến tạo - Chuyên nghiệp - Hội nhập.

Hệ giá trị cốt lõi

Chất lượng - Sáng tạo - Hợp tác - Trách nhiệm - Thân thiện.

Dự tuyển vào DThU?

Tham gia