Ngành đào tạo

1180

Thông tin ngành Nuôi trồng thủy sản

1. Ngành đào tạo: NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
- Mã ngành: 7620301
- Trình độ đào tạo: Đại học
- Loại hình đào tạo: Chính quy
2. Tên văn bằng: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản
3. Cơ sở cấp bằng: Trường Đại học Đồng Tháp
4. Cơ sở tổ chức giảng dạy: Khoa Nông nghệp và Tài nguyên môi trường
1. Kiến thức
1.1.  Có những kiến thức giáo dục đại cương theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng.
1.1. Nêu được phương pháp định danh, phân loại động thực vật thủy sinh;
1.2. Phân tích sự tương tác giữa các yếu tố thủy lý, thủy hóa, thủy sinh trong nuôi trồng thủy sản;
1.3. Có kiến thức cơ bản về sinh lý và dinh dưỡng động thực vật thủy sản;
1.4. Hiểu những phương pháp chẩn đoán, các biện pháp phòng và trị các bệnh thường gặp ở động vật thủy sản;
1.5. Hiểu những quy trình công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm những đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế;
1.6. Có khả năng dịch và tham khảo các tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh.
 
2. Kỹ năng
2.1. Kỹ năng nghề nghiệp
2.1.1. Định danh, phân loại động thực vật thủy sinh;
2.1.2.  Quản lý môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản;
2.1.3. Vận hành và quản lý các trang thiết bị chuyên dùng trong nuôi trồng thủy sản;
2.1.4.  Xây dựng công thức thức ăn và khẩu phần dinh dưỡng để đạt hiệu quả cao trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản;
2.1.5. Chẩn đoán, phòng và trị một số bệnh thường gặp trong nuôi trồng thủy sản;
2.1.6. Quản lý và vận hành tốt cơ sở sản xuất thủy sản như trại giống, trại nuôi thương phẩm, kinh doanh dịch vụ thủy sản;
2.1.7.  Chọn và thực hiện thành thạo các khâu kỹ thuật cơ bản trong sản xuất giống, nuôi thương phẩm các đối tượng thủy sản sản có giá trị kinh tế hiện nay;
2.1.8.  Lựa chọn phương pháp khuyến nông thích hợp cho từng địa bàn, từng đối tượng nuôi tại địa phương;
2.1.9. Biết thiết kế, triển khai các đề tài nghiên cứu liên quan đến nuôi trồng thuỷ sản, thu thập số liệu thí nghiệm; đánh giá so sánh kết quả thu được;
2.1.10.  Lập kế hoạch và triển khai kế hoạch nuôi trồng thủy sản; hoạch định và tổ chức các hoạt động quản lý nuôi trồng thủy sản.
2.2. Kỹ năng mềm  
2.2.1. Có khả năng thuyết trình, giao tiếp tốt, ứng xử nhanh;
2.2.2. Biết làm việc theo nhóm, tập hợp nhóm;
2.2.3. Thể hiện sáng tạo trong giải quyết công việc.

3. Phẩm chất đạo đức
3.1. Ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp;
3.2. Có lòng yêu nghề, nhận định được tầm quan trọng của nghề và tinh thần học tập không ngừng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;
3.3. Có thái độ tự hoàn thiện bản thân mình, tự học, tự nâng cao.

4. Mức tự chủ và trách nhiệm
4.1. Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đổi với nhóm.
4.2. Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định.
4.3. Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân.
4.4. Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động.

5.  Các vị trí công tác có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp
5.1. Lĩnh vực kỹ thuật tại: Trung tâm giống nông nghiệp và thủy sản; Trung tâm khuyến nông; Các hiệp hội như Hiệp hội nghề nghiệp về thủy sản; Cơ sở nuôi thương phẩm thủy sản; Cơ sở kinh sản xuất, kinh doanh giống thủy sản; Các Trung tâm thú y-Thủy sản; Các cơ quan kiểm định chất lượng sản phẩm thủy sản.
5.2. Lĩnh vực nghiên cứu tại: Các Viện nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản;  Các trung tâm nghiên cứu;  Các Trường cao đẳng, đại học.
5.3. Lĩnh vực thương mại tại: Doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu về nguyên liệu, thuốc và hóa chất; thức ăn thủy sản; Doanh nghiệp chế biến thủy sản; Cửa hàng kinh doanh thuốc thú y, thức ăn thủy sản; Doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh giống thủy sản; Doanh nghiệp kinh doanh thủy sản.
5.4. Lĩnh vực quản lý tại: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Phòng Nông nghiệp huyện; Sở Khoa học và công nghệ; Chi cục Thủy sản; Chi cục Thú y; Các Trung tâm thú y - Thủy sản.
5.5.  Lĩnh vực khác tại: Tạp chí; Báo, đài.


XEM THÊM

Dự tuyển vào DThU?

Tham gia