Ngành đào tạo

734

Thông tin ngành Quản lý văn hóa

1. Ngành đào tạo: QUẢN LÝ VĂN HÓA
- Mã ngành: 7229042
- Trình độ đào tạo: Đại học
- Loại hình đào tạo: Chính quy
2. Tên văn bằng: Cử nhân Quản lý Văn hóa
3. Cơ sở cấp bằng: Trường Đại học Đồng Tháp
4. Cơ sở tổ chức giảng dạy: Khoa Văn hóa - Du lịch và Công tác xã hội
1. Kiến thức
1.1. Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm: Những nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng.
1.2. Vận dụng kiến thức khoa học cơ bản đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp.
1.3. Phân tích được các kiến thức cơ bản về khoa học quản lý, kiến thức về văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch, xã hội học.
1.4. Vận dụng đúng đắn đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, đặc biệt là công tác quản lý trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.
1.5. Phân tích được các kiến thức về khoa học quản lý; về tổ chức quản lý văn hóa, nghệ thuật và phát triển văn hóa cộng đồng;
1.6. Hiểu về vai trò của văn hóa trong phát triển, đặc thù của văn hóa Việt Nam và những vấn đề cần lưu ý trong công tác quản lý văn hóa ở Việt Nam thời kỳ hội nhập và toàn cầu hóa.
 
2. Kỹ năng
2.1. Kỹ năng nghề nghiệp
2.1.1. Thành thạo các kỹ năng quản lý, nghiên cứu đề xuất chính sách văn hóa; có kỹ năng chuẩn xác trong việc điều hành các tổ chức quản lý và hoạt động văn hóa, nghệ thuật ở các cấp; thao tác được các kỹ năng công tác xã hội và kỹ năng dân vận.
2.1.2. Sử dụng thành thạo các phương tiện kỹ thuật trong việc quản lý, tổ chức hoạt động văn hóa (máy ảnh, quay phim, ghi âm, trình chiếu, âm thanh, v.v.), có khả năng khai thác và sử dụng thành thạo những thông tin trên hệ thống mạng xã hội (facebook, zalo, twitter, v.v..).
2.1.3. Thành thạo các kỹ năng làm việc nhóm; khả năng tự học, tự nghiên cứu; khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập.
2.1.4. Thực hiện chuẩn xác các kỹ năng quản lý, chỉ đạo và giám sát việc thực hiện hoạt động văn hóa ở các thiết chế văn hóa và các tổ chức văn hóa xã hội khác trong cộng đồng.
2.1.5. Thực hiện thành thạo kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, điều khiển và quản lý các chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật của quần chúng nhân dân; hoạt động sinh hoạt tập thể tại các cơ quan và địa phương.
2.1.6. Thực hiện được kỹ năng quan sát, phân tích, đánh giá, bình luận các sự kiện và vấn đề văn hóa, xã hội để làm cơ sở cho việc đề xuất, xây dựng chính sách quản lý đối với hoạt động văn hóa - xã hội.
2.1.7. Thực hiện thành thạo các kỹ năng nghiệp vụ về tổ chức, quản lý hoạt động văn hóa xã hội và văn hóa nghệ thuật theo yêu cầu của chuyên ngành quản lý văn hóa.
2.2. Kỹ năng mềm
2.2.1. Thành thạo các kỹ năng mềm trong quá trình giao tiếp với lãnh đạo cấp trên và đồng nghiệp trong môi trường làm việc sau khi tốt nghiệp.
2.2.2. Thực hiện chuẩn xác những kỹ năng thuyết trình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
2.2.3. Thực hiện thành thạo các kỹ năng làm việc nhóm và tự ý thức được trách nhiệm khi làm việc độc lập.
2.2.4. Thao tác chuẩn xác những kỹ năng xử lý tình huống, phân tích và giải quyết vấn đề trong quá trình quản lý các hoạt động văn hóa tại địa phương.
2.2.5. Thực hiện thành thạo các kỹ năng sinh hoạt cộng đồng và quan hệ công chúng.

3. Phẩm chất đạo đức
3.1. Tiếp nhận và rèn luyện các phẩm chất đạo đức tốt đẹp, nếp sống văn hóa, lành mạnh trong cộng đồng.
3.2. Có phẩm chất đánh giá và chọn lọc những thái độ tích cực trong việc tự học, tự bồi dưỡng kiến thức để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
3.3. Có tinh thần tổ chức trách nhiệm và tác phong làm việc khoa học trong quá trình quản lý các hoạt động văn hóa nghệ thuật; biết kết hợp hài hòa giữa lợi ích cá nhân với lợi ích của cộng đồng xã hội.
3.4. Có tính cách tự giác, năng động, sáng tạo, có khả năng liên kết nghiên cứu khoa học, nắm vững đường lối chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật và ý thức bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa trong cộng đồng.

4. Mức tự chủ và trách nhiệm
4.1. Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đổi với nhóm.
4.2. Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định.
4.3. Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân.
4.4. Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động.
 
5. Các vị trí công tác có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp
5.1. Sinh viên sau khi ra trường có thể đảm nhiệm nhiều vị trí công tác  tại các tổ chức văn hóa nghệ thuật thuộc khu vực nhà nước, tư nhân hay các tổ chức văn hoá nghệ thuật có yếu tố nước ngoài. Cụ thể tại các cơ sở việc làm sau đây:
- Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch; Phòng Văn hóa; Nhà Văn hóa; Trung tâm văn hóa; Trung tâm Triển lãm; Nhà hát; Câu lạc bộ; Thư viện, Bảo tàng; Khu di tích; các Trung tâm và Trường học thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND các cấp; các tổ chức chính trị - xã hội khác.
- Các công ty tổ chức sự kiện, công ty truyền thông, công ty du lịch, các đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật, các điểm vui chơi, giải trí, bộ phận marketing và quan hệ công chúng của các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nhà nước.
5.2. Sinh viên tốt nghiệp có thể thành lập các công ty tổ chức sự kiện hoặc làm việc như những nhân viên độc lập cho các chương trình, sự kiện, hay dự án văn hóa nghệ thuật.


XEM THÊM

Dự tuyển vào DThU?

Tham gia