Thông báo

05/04/2019 851

Công văn về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2020

Các văn bản có liên quan gồm:

1. Quyết định số 787/QĐ-BGDĐT, ngày 29/03/2019 về việc giao trách nhiệm thực hiện công tác xác định đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2020 cho Thủ trưởng tổ chức chủ trì

2. Công văn số 1263/BGDĐT-KHCNMT, ngày 29/03/2019 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2020

3. Mẫu đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

4. Mẫu đánh giá đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ
XEM THÊM [Tất cả]


Dự tuyển vào DThU?

Tham gia