Thông báo

29/10/2018 295

Thông báo về việc xét chọn cá nhân làm chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thuộc Chương trình 562 thực hiện từ năm 2019

Các văn bản kèm theo thông báo gồm:

1. Quyết định phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ thuộc Chương trình phát triển khoa học cơ bản trong lĩnh vực Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học trái đất và Khoa học biển giai đoạn 2017-2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2019

2. Thông báo số 4856/BGDDT-KHCNMT    

3. Quyết định số 5830/QĐ-BGDDT

4. Phụ lục đính kèm 
XEM THÊM [Tất cả]


Dự tuyển vào DThU?

Tham gia