Thông báo

31/10/2011 458

Thông báo Khoa học Công nghệ trước năm 2017

Danh sách Tạp chí Quốc tế thuộc danh mục ISI   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
Thông báo về việc tổ chức Hội nghị “Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường” năm 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Thông báo đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học hỗ trợ thực hiện luận án tiến sĩ năm 2012

Thông báo xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2013

Thông báo viết bài cho Thông tin Khoa học số 3

Thông báo về việc đề xuất bổ sung đề tài KH&CN cấp Cơ sở năm học 2012 – 2013

Thông báo số 3 về Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học - Năm 2011

Thông báo tuyển chọn tập thể, cá nhân thực hiện đề tài KH&CN cấp Cơ sở đợt 1 năm học 2012-2013

Thông báo tổ chức Hội thảo khoa học về Sở hữu trí tuệ

Thông báo số 2 về tổ chức Hội thảo Khoa học Công tác biên soạn Giáo trình, bài giảng - Những giải pháp cần thiết

Thông báo số 2 về Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học - Năm 2011

Thông báo số 1 về tổ chức Hội thảo Khoa học Công tác biên soạn Giáo trình, bài giảng - Những giải pháp cần thiết

Thông báo số 1 về Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học - Năm 2011

Thông báo về kế hoạch đề xuất các đề tài KH&CN cấp Cơ sở thực hiện trong năm học 2012 - 2013

Thông báo viết bài cho Thông tin Khoa học số 2

Thông báo kết quả thẩm định, phê duyệt danh mục đề tài KH&CN và đăng ký thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2012

Thông báo viết bài cho Thông tin Khoa học số 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 XEM THÊM [Tất cả]


Dự tuyển vào DThU?

Tham gia