Tin tức và sự kiện

29/12/2021 708

Chuyển đổi số và thích ứng nhanh với nền tảng hệ giá trị cốt lõi

Năm học 2021 - 2022, Trường Đại học Đồng Tháp xác định chủ đề năm học là “Chuyển đổi số và thích ứng nhanh”, thể hiện sự chủ động và quyết tâm cao trong bối cảnh còn nhiều biến động do ảnh hưởng của dịch bệnh và điều kiện bình thường mới, hướng đến mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng và hội nhập quốc tế với tinh thần kiến tạo dựa trên nền tảng giá trị cốt lõi đã được xác lập.


Hệ giá trị cốt lõi của Trường Đại học Đồng Tháp: Chất lượng - Sáng tạo - Hợp tác - Trách nhiệm - Thân thiện. (Ảnh tư liệu: Thanh Nguyên)

Theo đó, trường sẽ thúc đẩy đổi mới mạnh mẽ trong phương thức dạy và học, quản lý giáo dục và quản trị nhà trường, từng bước thay đổi và thống nhất nhận thức trong cán bộ quản lý, giảng viên, sinh viên và toàn trường về các nội dung của chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục, nhất là về vai trò, ý nghĩa, các nhiệm vụ trọng tâm của chuyển đổi số, làm cơ sở để huy động sức mạnh tổng thể, giúp quá trình triển khai được thuận lợi, đồng bộ.

Đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và kỹ thuật số giúp từng bước đẩy mạnh triển khai xây dựng nền hành chính điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong hoạt động quản lý điều hành trường. Song hành với đổi mới nội dung, phương pháp dạy - học, phương thức kiểm tra, đánh giá người học, nghiên cứu khoa học và công tác quản trị của trường nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần thực hiện thành công việc chuyển đổi số quốc gia.

Thích ứng nhanh trở thành yêu cầu mới và mục tiêu mới trong điều kiện bình thường mới. Thích ứng nhanh được đặt ra “bắt buộc” đối với tất cả các đối tượng và tổ chức trong hệ sinh thái giáo dục của trường, để cùng nhau hướng đến xây dựng điều kiện và môi trường học tập hiện đại, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp trong bối cảnh mới của giáo dục đại học. Thích ứng nhanh không chỉ thể hiện dựa trên hàm lượng của chuyển đổi số. Quan trọng hơn, thích ứng nhanh thể hiện trong tư duy và hành động hiệu quả của chủ thể là người dạy và người học trong môi trường số với vai trò sử dụng, ứng dụng và “dẫn dắt” công nghệ cùng với “sự thích ứng nhanh của hệ thống”.

“Chuyển đổi số và thích ứng nhanh” được triển khai dựa trên “điểm tựa” của hệ giá trị cốt lõi của trường: “Chất lượng - Sáng tạo - Hợp tác - Trách nhiệm - Thân thiện” đã được xác lập với nội hàm thể hiện những giá trị và nguyên tắc cơ bản.

Chất lượng là giá trị then chốt, trường theo đuổi chiến lược hướng đến mục tiêu phát triển với chất lượng cao; tạo động lực cho các cá nhân, đơn vị cải tiến và nâng cao hiệu quả hoạt động, nhất là trong quản trị đại học, đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

Sáng tạo là động lực cho sự phát triển, là giá trị cơ bản, phải luôn được ghi nhận, nuôi dưỡng và thúc đẩy. Trường xây dựng văn hóa sáng tạo, khơi nguồn và phát huy khả năng sáng tạo trong mọi hoạt động của từng cá nhân, đơn vị.

Hợp tác là cùng chia sẻ trong nhận thức và hành động, trong trách nhiệm và quyền lợi để tạo nên sức mạnh và tiền đề cho sự thành công. Trường luôn thúc đẩy hợp tác và coi hợp tác là điểm tựa tạo sự kết nối và hội nhập quốc tế.

Trách nhiệm là giá trị nền tảng, trường đề cao trách nhiệm của từng cá nhân và từng đơn vị trong thực thi nhiệm vụ, đảm bảo hài hòa giữa lợi ích và trách nhiệm. Quyền tự chủ càng cao thì trách nhiệm càng lớn.

Thân thiện là giá trị có vai trò góp phần thúc đẩy các giá trị khác trong hệ giá trị. Trường là cơ sở giáo dục đại học có môi trường văn hóa cởi mở, ứng xử và giao tiếp văn minh.

Trong hành trình đã qua, Trường Đại học Đồng Tháp gặt hái nhiều thành tựu lớn và toàn diện trên lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế và phục vụ cộng đồng, góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Tháp và vùng đồng bằng sông Cửu Long, góp công vào sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Năm học 2021 - 2022 có nhiều dấu mốc đặc biệt với triết lý “Kiến tạo - Chuyên nghiệp - Hội nhập”, Trường Đại học Đồng Tháp bước vào giai đoạn phát triển mới với tinh thần: “Khơi dậy khát vọng, phát huy tiềm năng, kết nối nguồn lực và kiến tạo giá trị”.

TÂM NHƯ

Nguồn:https://www.baodongthap.vn/giao-duc/chuyen-doi-so-va-thich-ung-nhanh-voi-nen-tang-he-gia-tri-cot-loi-102883.aspx XEM THÊM [Tất cả]


Dự tuyển vào DThU?

Tham gia