Văn bản cấp bộ

03/04/2014 951

Quyết định v/v ban hành Kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (kèm theo Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013)
XEM THÊM

Dự tuyển vào DThU?

Tham gia