Chuẩn đầu ra Cao Đẳng Công nghệ Thiết bị trường học


1.Kiến thức

                -Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; Đường lối cáchmạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bảntrong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đàotạo;

                -Có đủ kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực đào tạo thiết bị trường học;những vấn đề cơ bản về kiến thức đại cương các môn Hóa học, Sinh học,Vật lý, Điện tử, Cơ khí liên quan chương trình phổ thông;

                -Biết được đầy đủ các nhiệm vụ của người làm công tác thiết bị dạyhọc;

                -Có kiến thức nghiệp vụ công tác thiết bị dạy học: yêu cầu về quảnlý; nguyên tắc, kỹ thuật sử dụng, bảo quản bảo dưỡng thiết bị dạyhọc; công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động;

                -Có trình độ tiếng Anh tương đương 350 điểm TOEIC; có khả năng sử dụng để đọc,dịch tiếng Anh trong  học tập, phục vụvà nghiên cứu;

                -Có trình độ tin học tương đương trình độ B; biết sử dụng một số phần mềm cơbản phục vụ cho dạy học; biết cách khai thác thông tin trên mạng Internet phụcvụ cho công tác và nghiên cúu;

                -Có hiểu biết về nghiên cứu khoa học; biết thiết kế, chế tạo một sốthiết bị, phương tiện, đồ dùng dạy học;

                -Có hiểu biết về công tác tổ chức, quản lý trong ngành giáo dục,trong nhà trường hiện nay;

2.Kỹ năng

                -Quản lý, tổ chức, giới thiệu, hướng dẫn sử dụng thiết bị dạy học;

                -Khai thác sử dụng, bảo quản bảo dưỡng các thiết bị dạy học dùngchung, các thiết bị dạy học bộ môn;

                -Triển khai thực hiện được các hoạt động nghiên cứu khoa học về thiếtkế, chế tạo đồ dùng dạy học;

                -Tổng hợp, đánh giá báo cáo tình hình thiết bị dạy học.

3.Thái độ

                -Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệpđúng đắn; có ý thức kỷ luật và tác phong làm việc công nghiệp;

                -Có ý thức học tập, nghiên cứu tìm tòi nhằm nâng cao kiến thức chuyênmôn; thường xuyên ý thức rèn luyện năng lực nghề nghiệp; khắc phụckhó khăn, sáng tạo;

                -Có tinh thần và thái độ phục vụ; giúp đỡ hướng dẫn mọi người, sẵnsàng cống hiến.

4.Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

                -Cán bộ làm công tác thiết bị dạy học, phụ tá thí nghiệm tại cáctrường Đại học, Cao đẳng, trung học phổ thông, trung học cơ sở, trungtâm giáo dục thường xuyên, trung cấp nghề;

                -Cán bộ, chuyên viên trong các trung tâm thực hành thí nghiệm giáo dục;

                -Có khả năng tự học, tự nghiên cứu và giải quyết các vấn đề liênquan đến chuyên môn nghề nghiệp;         

                -Có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp xâydựng và bảo vệ Tổ quốc.

5.Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

                -Tiếp tục học tập nâng cao trình độ ở bậc đào tạo Đại học;

                -Có thể học tập các chuyên ngành sâu và hẹp thuộc lĩnh vực côngnghệ, máy móc thiết bị nghiên cứu khoa học để trở thành chuyênviên, kỹ thuật viên, kỹ sư cao cấp.Ẩn