Ngành Đại học Sư phạm Ngữ văn


CHUẨN ĐẦU RA

Tên ngành đào tạo: Sư phạm Ngữ văn

Trình độ đào tạo: Đại học

1. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân ngành Sư phạm Ngữ văn có kiến thức vững vàng về khoa học cơ bản và khoa học giáo dục, có kĩ năng sư phạm, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay.

2. Chuẩn đầu ra

2.1. Về kiến thức

- Có kiến thức đại cương về các khoa học xã hội và nhân văn phục vụ cho công việc giảng dạy ngữ văn;

- Có kiến thức chuyên ngành về văn học, ngôn ngữ học, văn hóa Việt Nam và các phương pháp giảng dạy ngữ văn hiện đại;

- Có kiến thức nghiệp vụ sư phạm, bao gồm Tâm lí học, Giáo dục học, Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn để thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh;

- Có phương pháp nghiên cứu khoa học ngữ văn để có khả năng nghiên cứu khoa học ở lĩnh vực này.

2.2. Về kĩ năng

- Có kĩ năng sư phạm, vận dụng các phương pháp giảng dạy chung và giảng dạy ngữ văn, xây dựng kế hoạch dạy học, kiểm tra đánh giá, đáp ứng được nhu cầu giáo dục của nhà trường trung học phổ thông;

- Có kĩ năng cảm thụ, phân tích, thẩm bình, đánh giá các vấn đề hay hiện tượng văn học;

- Có kĩ năng đọc hiểu và hướng dẫn học sinh cảm thụ tác phẩm văn học;

- Có kĩ năng sử dụng tiếng Việt và giảng dạy tiếng Việt ở các trường phổ thông;

- Có khả năng và phương pháp tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục;

- Có kĩ năng tổ chức học sinh hoạt động theo nhóm;

- Có trình độ ngoại ngữ, tin học đạt chuẩn theo quy định của Trường Đại học Đồng Tháp.

2.3. Thái độ

- Có phẩm chất cơ bản của người giáo viên nhà trường xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Thấm nhuần thế giới quan và tư tưởng Mac – Lênin; Yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu nghề, yêu học sinh;

- Có ý thức trách nhiệm cao, đạo đức tốt và tác phong mẫu mực của người giáo viên; Sống nhân văn, luôn hướng về các giá trị chân – thiện – mỹ, góp phần xây dựng một môi trường giáo dục tốt đẹp, phù hợp bản sắc, văn hóa dân tộc;

- Có ý thức chấp hành tốt các chủ trương chính sách, pháp luật của nhà nước, nội qui của cơ quan;

- Luôn có ý thức học tập, nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng nhiệm vụ của người giáo viên trong giai đoạn đổi mới hiện nay;

- Có ý thức làm việc độc lập, sáng tạo và nghiêm túc;

- Có tinh thần đoàn kết và hợp tác.

4. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

- Giảng dạy môn ngữ văn ở các trường phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trường dạy nghề;

- Giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài;

- Là chuyên viên phụ trách môn Ngữ văn ở phòng/ sở Giáo dục và Đào tạo;

- Là nghiên cứu viên ở trung tâm văn hóa, viện nghiên cứu về các lĩnh vực ngôn ngữ học, văn học;

- Có thể là biên tập viên, phóng viên cho các đài phát thanh, truyền hình, biên tập viên cho tòa soạn báo địa phương, trung ương, nhà xuất bản và truyền thông;

- Làm công tác chuyên môn trong các cơ quan, tổ chức liên quan kiến thức về khoa học xã hội, các cơ quan quản lí giáo dục, các tổ chức xã hội,…

6. Khả năng học tập, nâng cáo trình độ khi ra trường

Có thể học bậc sau đại học ở các ngành phù hợp và ngành gần như Văn học Việt Nam, Văn học nước ngoài, Lí luận văn học, Hán Nôm, Ngôn ngữ học, Phương pháp dạy học Ngữ văn và tiếng Việt, Văn hóa học.Ẩn