Ngành Sư phạm Lịch sử


 1. Kiến thức

- Có hiểu biết về cácnguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; Đường lối cách mạng của Đảngcộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnhvực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo;có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

- Có trình độ tiếngAnh tương đương 350 điểm TOEIC; có khả năng giao tiếp tiếng Anh trongcông việc, học tập và nghiên cứu;

- Có trình độ tin họctương đương trình độ B; sử dụng tốt một số phần mềm giảng dạy môn Lịchsử hiện hành như:MS. Powerpoint, SPSS;

- Có những hiểu biếtcơ bản về khoa học giáo dục để có thể vận dụng vào hoạt động dạy học vàgiáo dục như: các quy luật và bản chất của hiện tượng tâm lý, những vấnđề cơ bản của quá trình dạy học và giáo dục;

- Có kiến thức cơ bảnvề khảo cổ học, Lịch sử văn minh thế giới, Lịch sử sử học và các vấn đềvề phương pháp luận sử học mácxít – lêninnít trong dạy học vànghiên cứu khoa học Lịch sử;

- Có kiến thức, hiểubiết sâu sắc về Lịch sử Việt Nam, Lịch sử thế giới và Hệ thống cácphương pháp dạy học Lịch sử, các Hình thức dạy học và Bài họclịch sử ở trường trung học phổ thông.

2. Kỹ năng

- Vận dụng kiến thứcchuyên môn, kiến thức chung vào thiết kế giáo án, thực hiện bàigiảng có hiệu quả;

- Phân tích và đánhgiá được đặc điểm tâm lý của học sinh, giải quyết tốt các tình huống sựphạm trong quá trình dạy học;

- Triển khai tốt cácphương pháp dạy học theo hướng hướng đổi mới “lấy học sinh làmtrung tâm”, phát huy tính  tích cực của người học;

- Biết sáng kiến,thiết kế, chế tạo được một số đồ dùng, phương tiện dạy học (đơn giản)nhằm phục vụ cho quá trình dạy học;

- Kết hợp tốt hoạtđộng dạy học và hoạt động giáo dục trong công việc.

3. Thái độ

- Hình thành tình cảmvà đạo đức nghề nghiệp, yêu nghề, nhiệt tình, tâm huyết với nghề dạySử;

- Có ý thức vươn lêntrong công việc, tu dưỡng hoàn thiện bản thân;

- Thực hiện giờ giảnglý thuyết và thực hành về chuyên ngành được đào tạo theo chuẩn mực sưphạm;

- Không ngừng rènluyện, trau dồi năng lực chuyên môn, nghề nghiệp và những phẩm chất cầnthiết của người giáo viên Lịch sử.

4. Vị trí và khảnăng công tác sau khi tốt nghiệp

- Giảng dạy môn Lịchsử tại các trường Trung học phổ thông, Trung học cơ sở, các cơ sở đàotạo ngành nghề Văn hóa, Lịch sử, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị, văn hóacác trường THCN, Đại học;

- Cán bộ quản lí ở cácbảo tàng Lịch sử, cán bộ chuyên viên các Phòng - Sở giáo dục, văn hóa xãhội ở các huyện, tỉnh;

- Cán bộ làm việc tạicác khu di tích văn hóa Lịch sử, cán bộ nghiên cứu tại các Trung tâm -Viện nghiên cứu Lịch sử trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội.

5. Khả năng họctập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

- Có khả năng tiếptục học tập nâng cao trình độ ở các bậc đào tạo cao học hoặc nghiên cứusinh thuộc các chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam, Lịch sử thế giới, Phươngpháp dạy học Lịch sử;

- Có khả năng họcliên thông bằng hai trình độ đại học cac chuyên ngành gần, phùhợp như: ngành Việt Nam học.

 

 

    

 

 

 

 

 

 Ẩn