Ngành Công tác Xã hội


CHUẨN ĐẦU RA

A. THÔNG TIN CHUNG

Tên ngành đào tạo: CÔNG TÁC XÃ HỘI (SOCIAL WORK)

Trình độ đào tạo: Đại học

1. Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp

Tham vấn tâm lý.

Giảng dạy và nghiên cứu Công tác xã hội.

Tham gia thực hiện, điều phối các dự án xã hội và phát triển.

Đánh giá tác động các dự án xã hội và phát triển.

Nghiên cứu và phân tích chính sách xã hội.

Làm nhân viên công tác xã hội chuyên nghiệp trong các lĩnh vực khác nhau như: sức khỏe, giáo dục, pháp luật, kinh tế, văn hoá - xã hội, hôn nhân và gia đình, môi trường, dân số, truyền thông.

2. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

            Học thạc sĩ, tiến sỹ chuyên ngành CTXH, xã hội học, …

B.MỤC TIÊU ĐÀO TẠO CỦA CHƯƠNG TRÌNH

M01: Đào tạo người học có được phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe và ý thức phục vụ nhân dân; có ý thức và trách nhiệm công dân; sống và làm việc theo pháp luật.

M02: Đào tạo người học có được những hiểu biết tổng quát về khoa học xã hội và nhân văn để cung cấp nền tảng cho việc phát triển năng lực chuyên môn về công tác xã hội; có được các kỹ năng giao tiếp hiệu quả trong bối cảnh khác nhau.

M03: Đào tạo người học thành nhân viên công tác xã hội chuyên nghiệp có khả năng thực hành công tác xã hội tổng quát với nhiều thân chủ khác nhau.

M04: Đào tạo người học thành nhân viên công tác xã hội chuyên nghiệp có khả năng thực hành công tác xã hội tổng quát trong các môi trường văn hóa và hệ thống cung cấp dịch vụ xã hội khác nhau.

M05: Trang bị cho người học khả năng hiểu, áp dụng các giá trị và đạo đức nghề công tác xã hội trong quá trình thực hành nghề.

M06: Trang bị cho người học khả năng áp dụng tư duy phản biện vào phân tích và giải quyết vấn đề nhằm tăng cường năng lực cho các cá nhân, gia đình và cộng đồng.

M07: Trang bị cho người học khả năng hiểu và áp dụng các lý thuyết về sự phát triển của con người, hành vi con người trong môi trường xã hội vào việc đánh giá các yếu tố sinh học, tâm lý, xã hội và môi trường của cá nhân và nhóm. Trang bị khả năng tác động đến cá nhân, gia đình và cộng đồng. Trang bị khả năng xây dựng các kế hoạch can thiệp hỗ trợ cho các cá nhân, gia đình và cộng đồng.

M08: Trang bị cho người học khả năng thực hành công tác xã hội dựa trên các kết quả nghiên cứu và khả năng nghiên cứu dựa trên thực hành.

M09: Trang bị cho người học khả năng thúc đẩy phát triển xã hội, hệ thống an sinh xã hội, tham gia thực hành chính sách. Ưu tiên việc phân tích, đề xuất, biện hộ các chính sách và chương trình an sinh xã hội.

M10: Trang bị cho người học khả năng thúc đẩy, biện hộ quyền con người, đảm bảo công bằng kinh tế và công bằng xã hội.

M11: Trang bị cho người học về sự cần thiết của việc học tập suốt đời và việc trau dồi, cập nhật chuyên môn thường xuyên nhằm nâng cao năng lực nghề nghiệp công tác xã hội; khả năng sử dụng các phương tiện kỹ thuật truyền thông một cách hiệu quả nhằm phục vụ cho việc thực hành nghề và nghiên cứu công tác xã hội; khả năng theo đuổi các bậc học cao hơn về công tác xã hội và các lĩnh vực cao hơn.

CHUẨN ĐẦU RA

C01: Phẩm chất chính trị, đạo đức và và ý thức cá nhân

Trong lối sống và công việc thể hiện được phẩm chất chính trị, đạo đức, ý thức phục vụ nhân dân và đất nước, ý thức và trách nhiệm công dân, sự tuân thủ pháp luật và đạo đức nghề nghiệp, ý thức về tầm quan trọng của sức khỏe.

C02: Hiểu biết tổng quát về khoa học xã hội và nhân văn.

Có kiến thức tổng quát về khoa học xã hội và nhân văn làm cơ sở cho việc tích lũy và phát triển các kiến thức chuyên nghiệp về công tác xã hội.

C03: Giao tiếp và làm việc hiệu quả trong các nhóm chuyên môn và đa ngành.

Có kỹ năng giao tiếp ở các dạng khác nhau như lắng nghe, đặt câu hỏi, hội thoại, viết, trình bày một chủ đề trước nhiều người nhằm tăng hiệu quả làm việc của cá nhân và nhóm. Đồng thời có kỹ năng làm việc hợp tác trong các nhóm có cùng chuyên môn hoặc liên ngành.

C04: Kỹ năng sử dụng tiếng Anh

Có kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong các tình huống giao tiếp khác nhau bao gồm nghe, nói, đọc hiểu và viết. Có kỹ năng đọc hiểu các văn bản khoa học thuộc chuyên ngành công tác xã hội.

C05: Có khả năng sử dụng máy tính, mạng internet và các phần mềm thông dụng

Có khả năng sử dụng máy tính và các phần mềm thông dụng vào các công việc giao tiếp đa phương tiện, tìm kiếm thông tin trên mạng Internet, soạn thảo các văn bản hành chính và học thuật, trình chiếu, thực hiện các tính toán thông dụng và nâng cao phục vụ hiệu quả cho việc học tập, thực hành và nghiên cứu.

C06: Thể hiện hành vi chuyên nghiệp và đạo đức nghề.

C07: Ứng xử hiệu quả đối với sự đa dạng và khác biệt trong thực hành.

C08: Tham gia thực hành dựa trên nghiên cứu và nghiên cứu dựa trên thực hành.

C09: Thu hút sự tham gia của các cá nhân, gia đình, nhóm, các tổ chức và các cộng đồng

C10: Lượng định cá nhân, gia đình, nhóm, tổ chức và cộng đồng.

C11: Can thiệp với cá nhân, gia đình, nhóm, tổ chức và cộng đồng.

C12: Lượng giá việc thực hành với cá nhân, gia đình, nhóm, tổ chức và cộng đồng.

C13: Nâng cao quyền con người, công bằng kinh tế và công bằng xã hội.

C14: Tham gia vào thực hành chính sách.Ẩn