Ngành Đại học Sư phạm Địa lý


CHUẨN ĐẦU RA

Ngành đào tạo: Sư phạm Địa lý

Trình độ đào tạo: Đại học

 

1. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo giáo viên Địa lý có lòng yêu nghề, có lý tưởng cách mạng, nắm vững tri thức của khoa học Địa lý và năng lực dạy học để vận dụng vào việc dạy học Địa lý ở trường phổ thông.

2. Chuẩn đầu ra

2.1. Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

- Yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia các hoạt động chính trị - xã hội; thực hiện nghĩa vụ công dân;

- Yêu nghề, gắn bó với nghề dạy học; chấp hành Luật Giáo dục, điều lệ, quy chế, quy định của ngành; có ý thức tổ chức kỉ luật và tinh thần trách nhiệm; giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; sống trung thực, lành mạnh, là tấm gương tốt cho học sinh;

- Thương yêu, tôn trọng, đối xử công bằng với học sinh, giúp học sinh khắc phục khó khăn để học tập và rèn luyện tốt;

- Đoàn kết, hợp tác, cộng tác với đồng nghiệp; có ý thức xây dựng tập thể tốt để cùng thực hiện mục tiêu giáo dục;

- Có lối sống lành mạnh, văn minh, phù hợp với bản sắc dân tộc và môi trường giáo dục; có tác phong mẫu mực, làm việc khoa học.

2.2. Về năng lực

2.2.1. Năng lực tìm hiểu người học và môi trường giáo dục

- Có phương pháp thu thập và xử lí thông tin thường xuyên về nhu cầu và đặc điểm của học sinh, tập thể lớp, sử dụng các thông tin thu được vào dạy học, giáo dục;

- Có phương pháp thu thập và xử lí thông tin về điều kiện giáo dục trong nhà trường và tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương, sử dụng các thông tin thu được vào dạy học, giáo dục.

2.2.2. Năng lực giáo dục và đánh giá trong giáo dục

- Có năng lực giảng dạy các môn học, tổ chức và phát triển tập thể lớp chủ nhiệm, giải quyết các tình huống, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở trường phổ thông;

- Có năng lực hòa nhập học sinh cá biệt, tư vấn, tham vấn cho học sinh, phối hợp với các lực lượng giáo dục trong, ngoài trường. Thực hiện nhiệm vụ giáo dục qua các hoạt động trong cộng đồng như: lao động công ích, hoạt động xã hội... theo kế hoạch đã xây dựng;

- Làm chủ kiến thức môn học, đảm bảo nội dung dạy học chính xác, có hệ thống, vận dụng hợp lý các kiến thức liên môn theo yêu cầu cơ bản, hiện đại, thực tiễn. Thực hiện nội dung dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và yêu cầu về thái độ được quy định trong chương trình môn học;

- Nắm vững, vận dụng kiến thức, kỹ năng các khoa học liên môn, bổ trợ, nền tảng cho việc giảng dạy. Năng lực phát triển chương trình, hình thức tổ chức dạy học bộ môn;

- Vận dụng các phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh, phát triển năng lực tự học và tư duy của học sinh;

- Sử dụng các phương tiện dạy học làm tăng hiệu quả dạy học. Tạo dựng môi trường học tập: dân chủ, thân thiện, hợp tác, cộng tác, thuận lợi, an toàn và lành mạnh;

- Thực hiện nhiệm vụ giáo dục tư tưởng, tình cảm, thái độ thông qua việc giảng dạy môn học và tích hợp các nội dung giáo dục khác trong các hoạt động chính khoá và ngoại khoá theo kế hoạch đã xây dựng;

- Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh bảo đảm yêu cầu chính xác, toàn diện, công bằng, khách quan, công khai và phát triển năng lực tự đánh giá của học sinh; sử dụng kết quả kiểm tra đánh giá để điều chỉnh hoạt động dạy và học;

- Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh một cách chính xác, khách quan, công bằng và có tác dụng thúc đẩy sự phấn đấu vươn lên của học sinh;

- Xây dựng, quản lý, sử dụng hồ sơ giáo dục, dạy học theo quy định;

- Thực hiện nhiệm vụ giáo dục qua các hoạt động giáo dục theo kế hoạch đã xây dựng.

2.2.3. Năng lực giao tiếp và hoạt động chính trị, xã hội

- Có khả năng giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ, giao tiếp với học sinh, đồng nghiệp, phụ huynh, giao tiếp trong các mối quan hệ xã hội và cộng đồng;

- Phối hợp với gia đình và cộng đồng trong hỗ trợ, giám sát việc học tập, rèn luyện, hướng nghiệp của học sinh và góp phần huy động các nguồn lực trong cộng đồng phát triển nhà trường;

- Tham gia các hoạt động chính trị, xã hội trong và ngoài nhà trường nhằm phát triển nhà trường và cộng đồng, xây dựng xã hội học tập.

2.2.4. Năng lực phát triển nghề nghiệp

- Tự đánh giá, tự học và tự rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học và giáo dục;

- Phát hiện và giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn hoạt động nghề nghiệp nhằm đáp ứng những yêu cầu mới trong giáo dục;

- Biết xác định vấn đề, diễn đạt vấn đề và vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học vào thực hiện có hiệu quả các đề tài thuộc lĩnh vực dạy học Địa lý và giáo dục học sinh.

2.2.5. Năng lực sử dụng ngoại ngữ và tin học

- Có khả năng sử dụng ngoại ngữ giao tiếp cơ bản theo quy định chung của trường dành cho sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp;

- Ứng dụng được công nghệ thông tin và truyền thông vào học tập, nghiên cứu và giảng dạy.

2.2.6. Năng lực đặc thù

- Có khả năng tư duy tổng hợp theo lãnh thổ; sử dụng được bản đồ, lược đồ; nghiên cứu và dạy học ngoài thực địa;

- Phân tích thống kê số liệu, phân tích và vẽ lược đồ, biểu đồ và bản đồ;

- Phân tích được các thuộc tính không gian và mối liên hệ không gian giữa các sự vật, hiện tượng; vận dụng được kiến thức lý thuyết để giải thích các hiện tượng địa lý tự nhiên, các vấn đề kinh tế - xã hội.

3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

- Có khả năng làm công tác giảng dạy Địa lý tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề trong cả nước.

- Có khả năng tham gia giảng dạy Địa lý các trường đại học, cao đẳng trong cả nước nếu đáp ứng đầy đủ những yêu cầu về trình độ và năng lực cao hơn.

- Có khả năng làm công tác nghiên cứu tại các phòng, trung tâm, viện nghiên cứu về khoa học Địa lý, tài nguyên và môi trường, khoa học xã hội và nhân văn, quy hoạch, nghiên cứu giáo dục, dự án dân số, đô thị hóa, phát triển nông thôn,...

- Có khả năng làm chuyên viên và quản lý tại các bộ phận của trường học, các cơ sở giáo dục, quản lý giáo dục, các cơ sở sản xuất, kinh doanh phù hợp với chuyên môn như du lịch, môi trường, địa chính,...Ẩn