Chuẩn Đầu ra ngành Đại học Quản lý Đất đai


CHUẨN ĐẦU RA

 

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ NGÀNH HỌC

1. Tên ngành đào tạo: Quản lý đất đai (Land management)

2. Trình độ đào tạo: Đại học

B. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo sinh viên ngành Quản lý đất đai có trình độ đại học, sau khi tốt nghiệp, có thể thực hiện những công việc sau đây:

- Công tác trắc địa – bản đồ;

- Xây dựng và quản trị hệ thống thông tin đất đai;

- Lập dự án và báo cáo quy hoạch;

- Định giá đất và quản lý thị trường bất động sản;

- Công tác quản lý nhà nước về đất đai và tư vấn pháp luật đất đai;

- Quản lý tài nguyên và đánh giá tác động môi trường.

C. CHUẨN ĐẦU RA

1. Kiến thức

1.1. Kiến thức bổ trợ

- Kiến thức cơ bản về hệ thống pháp luật Việt Nam;

- Hiểu được đặc điểm quá trình hình thành đất và đặc tính lý, hóa, sinh học đất; Kiến thức cơ bản về quản lý tài nguyên thiên nhiên;

- Các khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu, đặc điểm mô hình dữ liệu quan hệ và cú pháp ngôn ngữ truy vấn SQL dùng cho các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ.

1.2. Kiến thức cơ sở ngành

- Khái niệm và những nguyên lý cơ bản của lĩnh vực trắc địa; Hiểu được các khái niệm và những đặc điểm liên quan đến cơ sở toán học bản đồ (tỷ lệ, phép chiếu, hệ tọa độ, phương hướng,…); Các khái niệm và đặc điểm về hệ thống thông tin địa lý (GIS); những nguyên lý cơ bản về Viễn thám;

- Đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ công tác lập quy hoạch sử dụng đất.

1.3. Kiến thức chuyên ngành

- Hiểu Quy trình công nghệ đo đạc, Quy trình, quy phạm thành lập của các loại bản đồ chuyên ngành khác nhau: bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ quy hoạch sử dụng đất;

- Kiến thức cơ bản về một số thiết bị đo đạc phổ biến: máy kinh vĩ điện tử, máy thủy bình, máy toàn đạc điện tử;

- Ứng dụng các kỹ thuật biên tập và phân tích dữ liệu GIS trong quản lý đất đai; Quy trình phân tích và giải đoán ảnh Viễn thám, ứng dụng Viễn thám trong quản lý đất đai; Khái niệm cơ bản về hệ thống thông tin đất đai và quy chuẩn kỹ thuật dữ liệu trong hệ thống thông tin đất đai;

- Đánh giá tiềm năng đất đai; Kiến thức về công tác quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị, nông thôn, thống kê và kiểm kê đất đai;

- Các nguyên tắc và cơ sở pháp lý để xác định giá đất và quản lý thị trường bất động sản; Kiến thức về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất;

- Công tác lưu trữ, quản lý hồ sơ địa chính, công tác đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Giải quyết tranh chấp, khiếu nại và tố cáo về đất đai;

- Kiến thức về quản lý tài nguyên đất, nước, không khí, tài nguyên rừng và đánh giá tác động môi trường;

1.4. Kiến thức chuyên ngành nâng cao

Có Kiến thức về các phần mềm bình sai và xử lý số liệu đo đạc; Ứng dụng các công nghệ đo đạc hiện đại; Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và năng lực quản trị hệ thống thông tin đất đai.

2. Kỹ năng

2.1. Kỹ năng nghề nghiệp

- Sử dụng và bảo quản các thiết bị đo đạc khác nhau; Vận dụng các phương pháp đo địa hình, địa vật khác nhau; Sử dụng các phần mềm chuyên ngành để xử lý số liệu đo đạc, chuyển đổi hệ tọa độ (ProNet, Maptrans,…); Sử dụng công nghệ GNSS trong đo đạc;

- Thu thập dữ liệu GIS, Viễn thám; Phân tích, xử lý ảnh Viễn thám và dữ liệu GIS; Xây dựng ứng dụng cụ thể trong quản lý đất đai bằng kỹ thuật GIS, Viễn thám;

- Thiết kế cơ sở dữ liệu đất đai trên nền tảng hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (PostgreSQL, MS SQL Server,…); Sử dụng ngôn ngữ SQL trong truy vấn cơ sở dữ liệu quan hệ; Sử dụng các phần mềm ViLIS, Microstation, Famis trong thiết kế và quản trị hệ thống thông tin đất đai;

- Điều tra, khảo sát thực tế vùng quy hoạch; Tổng hợp, phân tích, đánh giá và dự báo tình hình sử dụng đất và tình hình kinh tế - xã hội:

- Biên tập các loại bản đồ chuyên đề, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch; Xử lý các số liệu, hoàn chỉnh hệ thống các biểu mẫu quy hoạch và viết báo cáo quy hoạch; Điều tra, khảo sát thực tế, lập dự toán kinh phí, lập dự án cho việc xây dựng bảng giá đất:

- Tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính; Quản lý, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ; Soạn thảo, tiếp nhận và phân loại hồ sơ;

- Sử dụng và bảo quản các loại thiết bị phân tích chất lượng môi trường đất khác nhau; Đọc được các chỉ tiêu phân tích chất lượng môi trường đất; Sử dụng được các phần mềm thống kê để đánh giá các chỉ tiêu phân tích và báo cáo kết quả phân tích, đánh giá chất lượng môi trường đất.

2.2. Kỹ năng mềm

- Soạn thảo và lưu trữ văn bản hành chính; Soạn thảo và thuyết trình báo cáo;

- Soạn thảo đề cương đề tài/dự án nghiên cứu khoa học;

- Đàm phán, thuyết phục; Làm việc nhóm; Khả năng làm việc độc lập;

- Năng lực về tin học và ngoại ngữ.

3. Phẩm chất cá nhân

- Tinh thần trách nhiệm, trung thực khác quan;

- Siêng năng, cẩn thận, tỉ mỉ, kiên nhẫn;

- Kiên trì, chịu được áp lực công việc;

- Thái độ hợp tác và chia sẻ trong làm việc nhóm.

- Tự tin trong chuyên môn;

- Năng động, bản lĩnh vững vàng, có tinh thần phục vụ cộng đồng;

- Chấp hành tốt các quy định của nhà nước, tuân thủ các quy định của pháp luật;

- Có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.Ẩn