Ngành Đại học Khoa học Môi trường


CHUẨN ĐẦU RA

 

1. Tên ngành đào tạo: Khoa học môi trường (Environmental science)

2. Trình độ đào tạo: Đại học

3. Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Khoa học môi trường nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng về môi trường, bảo vệ môi trường và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cần thiết cho sinh viên, khi ra trường đáp ứng được nhu cầu xã hội.

4. Vị trí việc làm sau tốt nghiệp

- Các cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương có liên quan đến lĩnh vực môi trường như: Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Xây dựng, Công thương, Giao thông vận tải, Công an và Quốc phòng;

- Ban quản lý các khu/cụm công nghiệp, Khu bảo tồn (Vườn quốc gia; khu dự trữ thiên nhiên; khu bảo vệ loài và sinh cảnh và khu bảo vệ cảnh quan);

- Tư vấn về môi trường ở UBND các cấp, các công ty tư vấn và thiết kế môi trường;

- Quản lý hệ thống xử lý chất thải, ở các cơ quan, doanh nghiệp, phụ trách công tác ISO về môi trường, sản xuất sạch;

- Công ty cấp thoát nước, môi trường đô thị;

- Trung tâm, viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và các tổ chức liên quaN đến bảo vệ môi trường.

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau tốt nghiệp

- Tự học, tự nghiên cứu nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ;

- Học các chương trình sau đại học như: Thạc sỹ, Tiến sỹ.

6. Chuẩn đầu ra

6.1. Kiến thức

- Hiểu các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Nắm vững các kiến thức khoa học cơ bản về tự nhiên, khoa học xã hội - nhân văn và khoa học môi trường bao gồm toán, hóa học, sinh học, hóa môi trường và các hệ sinh thái nhằm áp dụng các kiến thức này trong công tác quản lý và bảo vệ môi trường;

- Có kiến thức tổng hợp về môi trường và kiến thức chuyên sâu khoa học môi trường nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy và điều hành trong lĩnh vực môi trường; sinh thái môi trường; công nghệ môi trường; sử dụng và bảo vệ tài nguyên hướng đến việc phát triển bền vững xã hội;

- Trình độ ngoại ngữ, tin học: Đạt chuẩn theo quy định trình độ ngoại ngữ, tin học hiện hành của Trường Đại học Đồng Tháp.

6.2. Kỹ năng

- Có kỹ năng về quản lý môi trường và các nguồn tài nguyên thiên nhiên, quản lý và vận hành các công trình xử lý chất thải, cấp thoát nước;

- Có khả năng phân tích, đánh giá, dự báo, đề xuất biện pháp phòng tránh và khắc phục những vấn đề môi trường;

- Ứng dụng công nghệ thông tin và ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn;

- Có khả năng giao tiếp, làm việc độc lập, theo nhóm, thuyết trình và truyền đạt các kiến thức về môi trường.

6.3. Phẩm chất

- Tuân thủ pháp luật và kỷ luật trong công việc;

- Có trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp.Ẩn