Việc làm sinh viên


Báo cáo tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2015
Căn cứ Công văn số 4806/BGDĐT-GDĐH ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp...
Phụ lục tình hình tốt nghiệp và việc làm sinh viên năm 2015
Phục lục được kèm theo văn bản báo cáo về tình hình việc làm sinh viên năm 2015...
1