Logo Truong Dai hoc Dong Thap
Truong Dai hoc Dong Thap
Loading

Chuẩn đầu ra Đại Học SP Mỹ Thuật

1.        Kiến thức

- Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh, có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

- Có trình độ tiếng Anh tương đương 350 điểm TOEIC; có khả năng giao tiếp tiếng Anh trong công việc, học tập và nghiên cứu;

- Có trình độ tin học tương đương trình độ B; nắm vững một số phần mềm đồ họa để phục vụ sáng tác, thiết kế như: Word, Excel, Powerpoint…

- Có những hiểu biết cơ bản về khoa học giáo dục để có thể vận dụng vào hoạt động dạy học và giáo dục như: các quy luật và bản chất của hiện tượng tâm lý lứa tuổi; Những vấn đề cơ bản của quá trình dạy học và giáo dục;

- Nắm vững các phương pháp dạy học bộ môn Mỹ thuật;

- Có kiến thức cơ bản, toàn diện về lĩnh vực Mỹ thuật. Có kiến thức chuyên sâu ở mức độ nhất định để có thể tiếp tục học ở trình độ cao hơn.

2.        Kỹ năng

- Nắm vững hình thức tổ chức các hoạt động ngoại khóa bộ môn;

- Ứng dụng tích cực các phần mềm tin học như: Word, Powerpoint… vào quá trình dạy học môn mỹ thuật;

- Phân tích đánh giá được đặc điểm tâm lý của học sinh để từ đó đưa ra các giải pháp xử lý tình huống sư phạm hợp lý;

- Có khả năng chuyên môn và nghiệp vụ thực hiện những yêu cầu đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục dạy học môn Mỹ thuật ở trường Trung học cơ sở và trường sư phạm;

- Phát hiện và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn giảng dạy;

- Hiểu biết kỹ thuật của các chất liệu hội họa, có kỹ năng sáng tác tốt bằng chất liệu sơn dầu;

- Có khả năng đáp ứng yêu cầu về mỹ thuật của địa phương, trung ương.

3.        Thái độ

- Hình thành tình cảm thẩm mỹ đúng đắn; trau dồi phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp;

- Có ý thức vươn lên trong học tập, giảng dạy, nghiên cứu để hoàn thiện bản thân;

- Vận dụng có hiệu quả các giá trị của bộ môn mỹ thuật vào thực tiển cuộc sống;

- Không ngừng rèn luyện năng lực nghề nghiệp và những phẩm chất cần thiết của người giáo viên.

4.        Vị trí khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

- Giảng dạy bộ môn mỹ thuật ở các trường THCS; giảng dạy bộ môn mỹ thuật tại trường sư phạm và các trường Văn hóa Nghệ thuật;

- Trở thành các chuyên viên phụ trách về vấn đề dạy học mỹ thuật ở trường THCS;

- Tham gia hoạt động phong trào mỹ thuật của địa phương, trung ương;

- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu các vấn đề liên quan đến chuyên môn nghề nghiệp.

5.        Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

- Có thể tiếp tục học tập nâng cao trình độ ở các bậc đào tạo Cao học thuộc các chuyên ngành nghệ thuật tương ứng.

Trường Đại học Đồng Tháp

Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Tel: (067) 3881518 - Fax: (067) 3881713 - Email: dhdt@dthu.edu.vn