Logo Truong Dai hoc Dong Thap
Truong Dai hoc Dong Thap
Loading

Chuẩn đầu ra Đại Học GDCT

      

1. Kiến thức

                - Có hiểu biết chuyên sâu về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam;

                - Có hiểu biết cơ bản về các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành Giáo dục chính trị và thực tiễn hiện nay;

                - Hiểu biết về phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân, các môn Lý luận chính trị cũng như các nguyên tắc và kỹ thuật thực hiện từng phương pháp;

                - Có những hiểu biết cơ bản về khoa học giáo dục và tâm lý giáo dục để có thể vận dụng vào hoạt động dạy học;

                - Có hiểu biết căn bản về phương pháp và cách thức tiến hành nghiên cứu các vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục hoặc các vấn đề xã hội;

                - Có hiểu biết căn bản về các vấn đề xây dựng chương trình môn học, khóa học;

                - Hiểu biết về công tác tổ chức, quản lý và đào tạo trong nhà trường hiện nay;

                - Có khả năng sử dụng tiếng Anh trong công việc, học tập và nghiên cứu (350 điểm TOEIC).

                - Có khả năng sử dụng tin học trong công việc, học tập và nghiên cứu (trình độ B).

2. Kỹ năng

                - Thực hiện hoạt động giảng dạy từ giai đoạn chuẩn bị đến giai đoạn triển khai và đánh giá kết quả;

                - Có khả năng triển khai các phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa người học;

                - Thực hiện giờ giảng lý thuyết và thảo luận đối với môn Giáo dục công dân và các môn Lý luận chính trị theo chuẩn mực sư phạm;

                - Phân tích và đánh giá được đặc điểm tâm lý nhận thức của người học để có thể lựa chọn phương pháp giảng dạy hiệu quả và xử lý tối ưu các tình huống sư phạm;

                - Triển khai thực hiện được các hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục và các vấn đề xã hội;

                - Thực hiện được các trường hợp khác nhau của hoạt động giao tiếp sư phạm và ứng xử xã hội;

                - Có năng lực tư duy khoa học, độc lập, sáng tạo trong hoạt động nghề nghiệp.

3. Thái độ

                - Hình thành tình cảm và đạo đức nghề nghiệp;

                - Có ý thức cầu tiến;

                - Có tinh thần chủ động, có trách nhiệm trong hoạt động nghề nghiệp.

4. Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

                - Giảng dạy môn Giáo dục công dân và các môn Lý luận chính trị tại các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, trường chính trị, cao đẳng nghề, cao đẳng và đại học;

                - Cán bộ nghiên cứu ở các cơ sở nghiên cứu giáo dục;

                - Chuyên viên, công chức tại các sở, phòng, ban, các đoàn thể chính trị - xã hội;

                - Phóng viên, biên tập viên tại các báo, đài, nhà xuất bản.

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

                - Có thể tiếp tục học tập nâng cao trình độ ở các bậc đào tạo Thạc sỹ hoặc Tiến sỹ thuộc các chuyên ngành Lý luận chính trị, Phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân, Quản lý giáo dục…;

                - Có khả năng tự học, tự nghiên cứu các vấn đề liên quan đến chuyên môn nghề nghiệp.

 

    

 

 

 

 

 

 

Trường Đại học Đồng Tháp

Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Tel: (067) 3881518 - Fax: (067) 3881713 - Email: dhdt@dthu.edu.vn