Logo Truong Dai hoc Dong Thap
Truong Dai hoc Dong Thap
Loading

Chuẩn đầu ra ngành QL Giáo dục

    1. Kiến thức

              - Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh. Có kiến thức cơ bản của khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với ngành QLGD (Tâm lý học, ngôn ngữ học), có sức khỏe đáp ứng yêu cầu công tác.

              - Có trình độ tiếng Anh tương đương 350 điểm TOEIC, có khả năng đọc tài liệu Tiêng Anh.

              - Có trình độ tin học tương đương trình độ B, sử dụng tốt phần mềm chuyên ngành quản lý giáo dục:

           - Có kiến thức Giáo dục học: Tư tưởng giáo dục tiêu biểu, Lý luận giáo dục, lý luận dạy học,  dạy học hiện đại.Chiến lược phát triển giáo dục và các giải pháp phát triển giáo dục hiện nay.         

          - Có hiểu biết về hệ thống giáo dục quốc dân và bộ máy quản lý giáo dục. Kinh tế học GD; xã hội học GD, điều khiển học và lý thuyết hệ thống quản lý giáo dục.

          - Có kiến thức về quản lý và quản lý giáo dục, cơ sở pháp lý trong giáo dục và quản lý giáo dục: Văn bản qui phạm pháp luật về giáo dục; cụ thể hóa một số cơ sở pháp lý QLGD.

          - Có hiểu biết về kiểm tra và thanh tra trong ngành giáo dục, đo lường và đánh giá trong giáo dục theo hướng chuẩn hóa, kiểm định chất lượng. Hệ thống thông tin trong quản lý giáo dục

         - Có hiểu biết về chương trình và phát triển chương trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực giáo dục. Quản lý hoạt động giáo dục, hoạt động dạy học, tài chính và cơ sở vật chất, trong một nhà trường.

2. Kỹ năng

             - kỹ năng sử dụng hệ điều hành để thao tác trên máy tính điện tử; soạn thảo và lưu trữ các văn bản phục vụ công tác văn phòng; để tính toán khoa học.

- Kỹ năng vận dụng các kiến thức của lý luận dạy học, giáo dục và quản lý vào phân tích chương trình các bậc học, ngành học, các họat động giáo dục, đánh giá và quản lý quá trình dạy học và họat động giáo dục ở nhà trường, ở các môn học… trong  sự đổi mới giáo dục hiện nay.

- Kỹ năng nghiên cứu khoa học giáo dục, viết được một công trình khoa học.Biết vận dụng lý thuyết xác suất, thống kê vào NCKH, tính toán các chỉ số đánh giá trong công tác quản lý giáo dục.

- Kỹ năng cơ bản về quản lý, lãnh đạo các cơ sở giáo dục ( trường học) như: Lập kế họach, tổ chức thực hiện, kiểm tra và điều chỉnh các kế họach GD có vận dụng  cơ sở pháp lý, lý luận GDH.

- Kỹ năng nghiệp vụ hành chính trong cơ sở giáo dục: phân loại lưu trữ văn thư, xây dựng văn bản…

3. Thái độ

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, nắm vững và chấp hành nghiêm túc đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục.

- Có ý thức tu dưỡng và rèn luyện nhân cách của người cán bộ quản lý giáo dục. Tổ chức lao động khoa học của người quản lý.

-  Tích cực xây dựng nền Giáo dục tiên tiến, nâng cao chất lượng giáo dục.

4. Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

- Các trường học từ bậc Mầm non, Tiểu học, THCS đến THPT..

- Phòng giáo dục và sở giáo dục..

- Trung tâm văn hóa, giáo dục thường xuyên của địa phương.

5. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

- Cao học quản lý giáo dục, Nghiên cứu sinh quản lý giáo dục.

 

    

 

 

 

 

 

 

Trường Đại học Đồng Tháp

Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Tel: (067) 3881518 - Fax: (067) 3881713 - Email: dhdt@dthu.edu.vn