Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Đồng Tháp