Về đánh giá kết quả rèn luyện


Câu 1: Những học sinh, sinh viên bị kỉ luật thì việc phân loại kết quả rènluyện như thế nào?

Trả lời: Đối với những học sinh,sinh viên bị kỉ luật từ mức cảnh cáo trở lên khi phân loại kết quả rèn luyệnkhông được vượt quá loại trung bình.

Câu 2: Đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên hệ chính quy đượcphân thành mấy loại, thang điểm cụ thể của từng loại như thế nào?

Trả lời: Được phân thành 07 loại:xuất sắc, tốt, khá, trung bình khá, trung bình, yếu và kém; trong đó:

- Từ  90 -> 100 điểm                : Loại xuất sắc

- Từ 80  -> 89 điểm                  : Loại tốt

- Từ 70  -> 79 điểm                  : Loại khá

- Từ 60  -> 69 điểm                  : Loại trung bình khá

- Từ 50  -> 59 điểm                  : Loại trung bình

- Từ 30  -> 49 điểm                  : Loại yếu

-  Dưới 30 điểm                       :Loại kém

          Sinh viên có điểm tổng cộng trên 100 điểm (cả điểmthưởng thì qui tròn 100 điểm)

Câu 3: Học sinh, sinh viên bị xếp loại rèn luyện kém thì bị xử lí như thế nào?

Trả lời: Học sinh, sinh viên bị xếp loại rèn luyện kémtrong cả năm học thì phải tạm ngừng học một năm học ở năm học tiếp theo và nếubị xếp loại rèn luyện kém cả năm lần thứ hai thì sẽ bị buộc thôi học.