Về lĩnh vực giải quyết chế độ chính sách


Câu 1:Đối tượng được hưởng ưu đãi trong Giáodục và Đào tạo bao gồm những ai?  Quyđịnh tại văn bản nào?

Trả lời: Theo Thông tư liên tịch số16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BTC ngày 20/11/2006 của Liên Bộ Bộ Lao động-Thương binh và Xãhội, Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáodục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ thì đối tượngđược hưởng ưu đãi trong giáo dục và đào tạo gồm có:

            -Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong kháng chiến,thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B (gọichung là thương binh).

            -Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; con củangười hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởinghĩa 19/8/1945; con của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; con của Anh hùnglao động trong kháng chiến; con của liệt sĩ; con của thương binh; con của bệnhbinh; con bị dị dạng, dị tật của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độchóa học.

Câu 2: Học sinh, sinh viên có bố hoặc mẹ là thương binh, bệnh binh, người đượchưởng chính sách như thương binh đã từ trần thì có được hưởng chế độ ưu đãitrong giáo dục và đào tạo hay không?

Trả lời: Được hưởng theo qui địnhtại mục b, điểm 1, phần I Thông tư số16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BTC ngày 20/11/2006 của Liên Bộ Bộ Lao động-Thương binh vàXã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ ưu đãi tronggiáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ.

Câu 3: Học sinh, sinh viên đã được hưởng chế độ ưu đãi trong giáo dục và đàotạo tại Thông tư số 16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BTC ngày 20/11/2006 của Liên Bộ Bộ Laođộng-Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Tài chính hướng dẫn vềchế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng vàcon của họ thì có được hưởng chế độ học bổng chính sách, chế độ học bổng khuyếnkhích học tập không?

Trả lời: Theo qui định tại mục d,điểm 2, phần I của Thông tư số 16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BTCngày 20/11/2006 của Liên Bộ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục vàĐào tạo-Bộ Tài chính thì các chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo qui địnhtại Thông tư trên không thay thế chế độ học bổng chính sách, chế độ học bổngkhuyến khích học tập theo quy định hiện hành. Do vậy, những học sinh, sinh viênđã được hưởng ưu đãi trong giáo dục và đào tạo vẫn được hưởng học bổng chínhsách và học bổng khuyến khích học tập như những sinh viên khác nếu đủ điều kiệntheo qui định hiện hành.

Câu 4: Trường hợp nào thì học sinh, sinh viên không được áp dụng chế độ ưu đãigiáo dục, đào tạo và chế độ trợ cấp hàng tháng?

Trả lời:

            -Không áp dụng chế độ trợ cấp hàng tháng đối với học sinh, sinh viên thuộc diệnưu đãi mà hưởng lương hoặc sinh hoạt phí khi đi học.

            -Không áp dụng chế độ ưu đãi giáo dục và đào tạo đối với học sinh, sinh viên đanghọc tại các cơ sở giáo dục thường xuyên; đã hưởng chế độ ưu đãi giáo dục và đàotạo ở một cơ sở đào tạo, nay tiếp tục học thêm ở một cơ sở đào tạo khác cùngcấp và trình độ đào tạo hoặc cao hơn; đang học ở nước ngoài.

Câu 5: Học sinh, sinh viên diện trợ cấp hàng tháng sau khi tốt nghiệp sẽ đượchưởng chế độ ưu đãi như thế nào?

Trả lời: Theo qui định tại mục c,điểm 2, phần II của Thông tư số 16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BTC ngày 20/11/2006 củaLiên Bộ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Tài chínhhướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công vớicách mạng và con của họ thì học sinh, sinh viên đang hưởng trợ cấp hàng thángtheo qui định sau khi tốt nghiệp được hưởng trợ cấp một lần bằng hai tháng trợcấp hàng tháng đang hưởng.

Câu 6: Học sinh, sinh viên là con gia đình thuộc diện hộ nghèo có được hưởngtrợ cấp hàng tháng không? Mức là bao nhiêu? Nhận ở đâu?

Trả lời: Gia đình thuộc diện hộnghèo có giấy xác nhận của địa phương, có con theo học tại các trường đào tạocông lập, hệ chính qui, dài hạn tập trung thì người học được hưởng mức trợ cấplà 100.000 đồng/người/tháng. Nhận tại trường đang học.

Câu 7: Theo qui định hiện hành học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộcdiện cử tuyển được hưởng những chế độ, chính sách ưu tiên như thế nào tronggiáo dục và đào tạo?

Trả lời: Học sinh, sinh viên làngười dân tộc thiểu số thuộc diện cử tuyển được hưởng mức học bổng chínhsách  kể từ ngày 01/01/2008. Theo quiđịnh tại Thông tư Liên tịch số 23/2008/TTLT/BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 28/4/2008qui định kể từ 01/01/2008, khi nhà nước điều chỉnh mức lương tối thiểu chungthì mức học bổng chính sách được điều chỉnh theo tỉ lệ tương ứng với các quyếtđịnh điều chỉnh mức lương tối thiểu chung của Nhà nước, bảo đảm mức học bổngchính sách bằng 80% mức lương tối thiểu.

Câu 8: Quy trình, thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi giáo dục và đào tạo được quyđịnh như thế nào?

Trả lời: Theo định kì chi trả trợcấp ưu đãi giáo dục và đào tạo, học sinh, sinh viên thuộc diện hưởng chế độ ưuđãi xuất trình Sổ ưu đãi giáo dục và đào tạo do Sở Lao động Thương binh-Xã hộicấp để cơ sở giáo dục, đào tạo nơi học sinh, sinh viên đang học xác nhận làmcăn cứ thực hiện chế độ ưu đãi.

            Trườnghợp học sinh, sinh viên bị kỉ luật ngừng học hoặc buộc thôi học thì cơ sở giáodục, đào tạo nơi học sinh, sinh viên đang học gửi thông báo để Phòng Laođộng-Thương binh và Xã hội dừng thực hiện chế độ ưu đãi. Khi học sinh, sinhviên được học lại sau khi hết thời gian kỉ luật thì cơ sở giáo dục, đào tạo nơihọc sinh, sinh viên đang học gửi thông báo để Phòng Lao động-Thương binh và Xã hộitiếp tục thực hiện chế độ ưu đãi.

Trường hợp học sinh, sinh viên đang học mà bịthu hồi chế độ ưu đãi thì Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội làm thủ tục dừngchế độ ưu đãi và thông báo để cơ sở giáo dục, đào tạo nơi học sinh, sinh viênđang học biết.


Ẩn