Thông báo về việc qui định thời gian đóng học phí đối với sinh viên khóa tuyển sinh năm 2018, hệ không chính qui tại Trường Đại học Đồng Tháp