Danh mục ngành đào tạo


DANH MỤC NGÀNH ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP
Áp dụng từ ngày 01/11/2012
 
STT Mã ngành Tên ngành đào tạo Tên văn bằng Chuẩn đầu ra CT Đào tạo
I. Thạc sĩ      
1 60140101 Giáo dục Tiểu học BẰNG THẠC SĨ Xem Xem
2 60140114 Quản lý giáo dục BẰNG THẠC SĨ Xem Xem
3 60220102 Ngôn ngữ Việt Nam BẰNG THẠC SĨ Xem Xem
4 60140111 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán BẰNG THẠC SĨ Xem Xem
5 60440119 Hoá lý thuyết và Hoá lý BẰNG THẠC SĨ Xem Xem
6 60220313 Lịch Sử Việt Nam BẰNG THẠC SĨ Xem Xem
II. Đại học      
1 52140114 Quản lý giáo dục BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Xem Xem
2 52140201 Giáo dục Mầm non BẰNG CỬ NHÂN Xem Xem
3 52140202 Giáo dục Tiểu học BẰNG CỬ NHÂN Xem Xem
4 52140205 Giáo dục Chính trị BẰNG CỬ NHÂN Xem Xem
5 52140206 Giáo dục Thể chất BẰNG CỬ NHÂN Xem Xem
6 52140209 Sư phạm Toán học BẰNG CỬ NHÂN Xem Xem
7 52140210 Sư phạm Tin học BẰNG CỬ NHÂN Xem Xem
8 52140211 Sư phạm Vật lý BẰNG CỬ NHÂN Xem Xem
9 52140212 Sư phạm Hóa học BẰNG CỬ NHÂN Xem Xem
10 52140213 Sư phạm Sinh học BẰNG CỬ NHÂN Xem Xem
11 52140215 Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp BẰNG CỬ NHÂN Xem Xem
12 52140217 Sư phạm Ngữ văn BẰNG CỬ NHÂN Xem Xem
13 52140218 Sư phạm Lịch sử BẰNG CỬ NHÂN Xem Xem
14 52140219 Sư phạm Địa lý BẰNG CỬ NHÂN Xem Xem
15 52140221 Sư phạm Âm nhạc BẰNG CỬ NHÂN Xem Xem
16 52140222 Sư phạm Mỹ thuật BẰNG CỬ NHÂN Xem Xem
17 52140231 Sư phạm Tiếng Anh BẰNG CỬ NHÂN Xem Xem
18 52210403 Thiết kế đồ họa BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Xem Xem
19 52220113 Việt Nam học BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Xem Xem
20 52220201 Ngôn ngữ Anh  

Chuyên ngành

Biên dịch Tiếng Anh BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Xem Xem
Tiếng Anh Kinh doanh BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC    
21 52220204 Ngôn ngữ Trung Quốc BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Xem Xem
22 52220342 Quản lý văn hóa BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Xem Xem
23 52320202 Khoa học thư viện BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Xem  
24 52340101 Quản trị kinh doanh BẰNG CỬ NHÂN Xem Xem
25 52340201 Tài chính – Ngân hàng BẰNG CỬ NHÂN Xem Xem
26 52340301 Kế toán BẰNG CỬ NHÂN Xem Xem
27 52440301 Khoa học môi trường BẰNG KỸ SƯ Xem Xem
28 52480101 Khoa học máy tính BẰNG KỸ SƯ Xem Xem
29 52620301 Nuôi trồng thủy sản BẰNG KỸ SƯ Xem Xem
30 52760101 Công tác xã hội BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Xem Xem
31 52850103 Quản lý đất đai BẰNG KỸ SƯ Xem Xem
32 52620109 Nông học BẰNG KỸ SƯ Xem Xem
33 52140214 Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp BẰNG CỬ NHÂN Xem Xem
III. Cao đẳng      
1 51140201 Giáo dục Mầm non BẰNG TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG Xem Xem
2 51140202 Giáo dục Tiểu học BẰNG TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG Xem Xem
3 51140206 Giáo dục Thể chất BẰNG TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG Xem Xem
4 51140209 Sư phạm Toán học BẰNG TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG Xem Xem
5 51140210 Sư phạm Tin học BẰNG TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG Xem Xem
6 51140211 Sư phạm Vật lý BẰNG TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG Xem Xem
7 51140212 Sư phạm Hóa học BẰNG TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG Xem Xem
8 51140213 Sư phạm Sinh học BẰNG TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG Xem Xem
9 51140215 Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp BẰNG TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG Xem Xem
10 51140217 Sư phạm Ngữ văn BẰNG TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG Xem Xem
11 51140218 Sư phạm Lịch sử BẰNG TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG Xem Xem
12 51140219 Sư phạm Địa lý BẰNG TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG Xem Xem
13 51140221 Sư phạm Âm nhạc BẰNG TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG Xem Xem
14 51140222 Sư phạm Mỹ Thuật BẰNG TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG Xem Xem
15 51140237 Công nghệ Thiết bị trường học BẰNG TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG Xem Xem
16 51210403 Thiết kế đồ họa BẰNG TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG Xem Xem
17 51220201 Tiếng Anh BẰNG TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG Xem Xem
18 51320202 Khoa học thư viện BẰNG TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG Xem Xem
19 51480202 Tin học ứng dụng BẰNG TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG Xem Xem