Kế hoạch xét tuyển viên chức năm học 2013-2014


Căn cứ Quyết định số62/2007/QĐ-BGDĐT ngày 26/10/2007 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về nội dung và hình thức tuyển dụng giáoviên trong các, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thườngxuyên;

Căn cứ Công văn số2032/UBND-TH ngày 18/6/2013 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyết Kế hoạchxét tuyển viên chức sự nghiệp ngành giáo dục và đào tạo;

Căn cứ nhu cầu giáo viên,nhân viên năm học 2013-2014, Sở GD&ĐT thông báo Kế hoạch xét tuyển viênchức các trường, trung tâm trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo như sau:

Tải file thông tin chi tiếtẨn