Quy định Khoa học Công nghệ


  

STT

 Số ký hiệu

 Ngày
ban hành

 Trích yếu nội dung

1 34 /2017/QĐ-UBND14/08/2017 - Quy định về quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
211 /2017/TT-BGDĐT  05/5/2017 - Thông tư ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng "Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học"
318/2016/
TT-BGDĐT
22/6/2016 Thông tư ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học"
4***17/5/2016 - Danh mục các tạp chí khoa học được tính điểm theo quy định của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước năm 2017
537/HĐ
CDGSNN
04/4/2016 - Công văn hướng dẫn về chất lượng khoa học và thể thức đăng bài trong các tạp chí khoa học được tính điểm của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước
6239/UBND-KTN28/4/2016 - Công văn về định hướng nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ giai đoạn 2016 - 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
711/2016/TT-BGDĐT11/4/2016 - Thông tư ban hành quy định về việc quản lý đề tài KH&CN cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạoTải về
85830/QĐ-BGDĐT27/11/2015 - Quyết định quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí áp dụng đối với nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ có sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

9

39/2015/QĐ-UBND

27/08/2015

 - Quyết định Ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
1055/2015/TTLT-BTC-BKHCN22/04/2015 - Thông tư liên tịch hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước.
1109/2015/TT-BKHCN15/5/2015 - Thông tư quản lý hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ.
12***20/01/2015 - Danh mục các chuyên ngành và tạp chí khoa học được tính điểm theo quy định của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước.
13***20/01/2015 - Danh sách các tạp chí Quốc tế uy tín thuộc danh mục ISI (với các nhóm SCI, SCIE, SSCI và AHCI).

14

07/SKHCN-QLKH

07/01/2015

 - Công văn hướng dẫn thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2014Tải về

15

02/QĐ-ĐHĐT

06/01/2015

 - Quy định về việc quản lý hoạt động sáng kiến cấp Cơ sở trường Đại học Đồng Tháp. Tải về

1647/2014/TT-BGDĐT31/12/2014 - Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giảng viên.

17

37/2014/TT-BKHCN

12/12/2014

 - Thông tư quy định quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ.

18

99/2014/NĐ-CP

25/10/2014

 - Nghị định quy định về việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích các hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học

19

17/2014/QĐ-UBND

19/8/2014

 Quyết định ban hành quy định về quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2014. Tải về

20

14 /2014/TT-BGDĐT (Đã hết hiệu lực - được thay thế bằng
Thông tư
11/2017/TT-BGDĐT
ngày 05
/5/2017)

05/5/2014

 - Thông tư hướng dẫn xét tặng Giải thưởng "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam" dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học. Tải về

2119/VBHN-VPQH18/12/2013 - Luật sở hữu trí tuệ 2013  

22

29/2013/QH13

18/6/2013

 - Luật Khoa học và Công nghệ

233588/QĐ- BGDĐT (Đã hết hiệu lực - được thay thế bằng
Thông tư
18/2016/TT-BGDĐT
ngày 22
/6/2016)
11/9/2012 - Quyết định ban hành thể lệ giải thưởng "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam" dành cho sinh viên các cơ sở giáo dục đại học. Tải về

24

19 /2012/TT-BGDĐT

01/6/2012

 - Thông tư Ban hành Quy định về hoạt động Nghiên cứu khoa học của Sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2012. Tải về

25

13/2012/NĐ-CP

02/3/2012

 - Điều lệ sáng kiếnTải về

26

956/QĐ-UBND-HC

26/10/2011

 - Quyết định về việc quy định mức chi đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước. 

27

352 /2011/QĐ-ĐHĐT-KHCN 

22/6/2011

 - Quy định về việc Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ trong Trường Đại học Đồng Tháp. Tải về

28

22/2011/TT-BGDĐT

30/5/2011

 Thông tư về Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở Giáo dục Đại học. 

29

22/2011/TTLT-BTC-BKHCN

21/02/2011

 Thông tư về việc Hướng dẫn quản lý tài chính đối với các dự án sản xuất thử nghiệm được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí. 

30

12/2010/TT-BGDĐT (Đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016)

29/3/2010  - Thông tư số về việc ban hành Quy định quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

31

45/2010/TTLT-BTC-BTNMT

30/3/2010

 Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường. 

3236/2009/QH12 19/6/2009 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5.
3378/2008/QĐ-BGDĐT29/12/2008 - Quyết định Ban hành Quy định về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong cơ sở giáo dục đại học. 

34

01/2008/TTLT-BTC-BKHCN

29/4/2008

- Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn lập dự toán công tác bảo vệ môi trường thuộc nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường. 

35

93/2006/TTLT-BTC-BKHCN

04/10/2006

 - Thông tư liên tịch về hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước. 

3650/2005/QH11 29/11/2005 - Luật sở hữu trí tuệ 2005. 


Ẩn